soyuz11


Soyuz 11

1971, June 30th

Viktor I. Patsayev
Georgi T. Dobrovolskiy
Vladislav N. Volkov